Senin, 07 Januari 2013

Pengertian Islam

Oleh : Abu Fahmi 

Kata Islam berasal dari bahasa arab “S L M” (Sin,Lam,Mim) artinya antara lain: Damai,Suci,Patuh dan taat (tidak pernah membantah).   Sedangkan dalam pengertian syar’i , kata Islam berarti kepatuhan kepada kehendak dan kemauan Allah , serta taat kepada hukum-Nya. Sehingga hubungan antara pengertian menurut pengertian kata dasar dengan pengertian seacara syar’i tadi sangat erat sekali kaitannya sehingga diperoleh pengertian yakni :”Hanya dengan kepatuhan kepada kehendak Allah dan tunduk kepada hukum-hukum-Nya seseorang dapat mencapai kedamaian sesungguhnya dan memperoleh kesucian yang abadi.[1]
Penjelasan yang lain tentang pengertian Islam dikemukakan oleh Abul A’la Maududi , beliau memberikan pengertian secara ringkas terhadap arti kata Islam yakni .“taat kepada Allah dan tunduk kepada perintah-Nya tanpa membantah[2] Dalam konteks tafsir  Quraish Shihab, memberikan penjelasan bahwa nama  Islam mengandung arti dan makna “ ajaran yang mendambakan perdamaian”.[3] Secara lebih komprehensip pengertian atau definisi tentang Islam sekurang-kurangnya mengandung  5 pengertian sebagai berikut :[4]
Pertama, bersumber dari sebuah hadist sebagai berikut :

Ceritakan kepadaku (wahai Muhammad)  tentang  Islam ! Rasulullah menjawab : Kau mengakui tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul Allah, mendirikan sholat,mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan berhaji ke baitullah jika mampu. HR. Bukhari dan Muslim.
Kedua, Islam ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepada-Nya dengan penuh kepatuhan pada segala perintah-Nya serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik.[5] Selain itu, Islam berarti tunduk, menyerah dan mentaati Allah dan ketundukan itu hendaknya lahir dari kesadaran, bukan karena terpaksa. Ketundukan karena terpaksa adalah merupakan sesuatu yang alami bagi setiap makhluk, dan ketundukan yang seperti ini tidak mengakibatkan timbulnya pahala atau siksa Allah SWT  berfirman dalam firmanNya :
uŽötósùr& Ç`ƒÏŠ «!$# šcqäóö7tƒ ÿ¼ã&s!ur zNn=ór& `tB Îû ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÄßöF{$#ur $YãöqsÛ $\döŸ2ur Ïmøs9Î)ur šcqãèy_öãƒ
uMaka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, Padahal kepadaNya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan”.
Kesemua makhluk tunduk di bawah ketentuan Allah, baik dari segi kejadian, kekal dan fananya, dan dalam bidang ini manusia tidak berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Adapun ketundukan dengan penuh kesadaran adalah merupakakn hakekat Islam, dan dalam ketundukan yang seperti ini barulah timbul adanya pahala dan siksa. Dan sebagai bukti penuh ketundukan kepada Allah adalah redha menerima agama-Nya, yang diiringi pula dengan penuh kesadaran.  Karena itu, Islam dalam pengertian ini adalah merupakan agama Allah yang diridhai-Nya, agama yang diwahyukan kepada Rasul-Nya dan disampaikan kepada seluruh ummat manusia Allah SWT  berfirman dalam QS Ali Imran 19 :
¨bÎ) šúïÏe$!$# yYÏã «!$# ÞO»n=óM}$# 3 $tBur y#n=tF÷z$# šúïÏ%©!$# (#qè?ré& |=»tGÅ3ø9$# žwÎ) .`ÏB Ï÷èt/ $tB ã Nèduä!%y` ÞOù=Ïèø9$# $Jøót/ óOßgoY÷t/ 3 `tBur öàÿõ3tƒ ÏM»tƒ$t«Î/ «!$#  cÎ*sù ©!$# ßìƒÎŽ|  É>$|¡Ïtø:$# ÇÊÒÈ  
Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”.
Kemudian dalam Al Quran Surat Luqman ayat  22 :
* `tBur öNÎ=ó¡ç ÿ¼çmygô_ur n<Î) «!$# uqèdur Ö`Å¡øtèC Ïs)sù y7|¡ôJtGó$# Íouröãèø9$$Î/ 4s+øOâqø9$# 3 n<Î)ur «!$# èpt7É)»tã ÍqãBW{$# ÇËËÈ  
Dan Barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang Dia orang yang berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan”.
Juga dijelaskan dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 132 - 133
4Óœ»urur !$pkÍ5 ÞO¿Ïdºtö/Î) ÏmÏ^t/ Ü>qà)÷ètƒur ¢ÓÍ_t6»tƒ ¨bÎ) ©!$# 4s"sÜô¹$# ãNä3s9 tûïÏe$!$# Ÿxsù £`è?qßJs? žwÎ) OçFRr&ur tbqßJÎ=ó¡B ÇÊÌËÈ   ÷Pr& öNçGYä. uä!#ypkà­ øŒÎ) uŽ|Øym z>qà)÷ètƒ ßNöqyJø9$# øŒÎ) tA$s% ÏmÏ^t7Ï9 $tB tbrßç7÷ès? .`ÏB Ï÷èt/ (#qä9$s% ßç7÷ètR y7yg»s9Î) tm»s9Î)ur y7ͬ!$t/#uä zO¿Ïdºtö/Î) Ÿ@ŠÏè»yJóÎ)ur t,»ysóÎ)ur $Yg»s9Î) #YÏnºur ß`øtwUur ¼ã&s! tbqßJÎ=ó¡ãB ÇÊÌÌÈ  

Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".
Ketiga, Islam adalah way of life, peraturan yang bersifat integral yang mengatur hidup dan kehidupan ummat manusia dan menjadi dasar akhlak yang mulia,yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada ummat manusia.  Dan bagi yang mentaatinya diberikan pahala dan bagi orang yang mengingkarinya dikenakan siksa sebagaimana Allah berfirman dalam QS Ali Imran 83 :
uŽötósùr& Ç`ƒÏŠ «!$# šcqäóö7tƒ ÿ¼ã&s!ur zNn=ór& `tB Îû ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÄßöF{$#ur $YãöqsÛ $\döŸ2ur Ïmøs9Î)ur šcqãèy_öãƒ
Maka Apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, Padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan”.
Dan agama yang dimaksudkan disini adalah agama Islam yang menurut pengertian yang kami terangkan diatas, ialah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Keempat, agama Islam adalah merupkan kumpulan peraturan yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, baik peraturan yang berbentuk kepercayaan, akhlak, ibadat, muamalat dan sejarah yang terkandung di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul-Nya,dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada ummat manusia. Allah berfirman QS Al Maidah 67 :
* $pkšr'¯»tƒ ãAqߧ9$# õ÷Ïk=t/ !$tB tAÌRé& šøs9Î) `ÏB y7Îi/¢ ( bÎ)ur óO©9 ö@yèøÿs? $yJsù |Møó¯=t/ ¼çmtGs9$yÍ 4 ª!$#ur šßJÅÁ÷ètƒ z`ÏB Ĩ$¨Z9$# 3 ¨bÎ) ©!$# Ÿw Ïöku tPöqs)ø9$# tûï͍Ïÿ»s3ø9$# ÇÏÐÈ  
Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia.  Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”
Kelima, Islam adalah merupakan jawaban terhadap tiga persoalan yang selalu dihadapi oleh ummat manusia.
Ke enam, Islam adalah pedoman hidup yang sebbenarnya, petunjuk dalam semua aspek hidup dan kehidupan ummat manusia,obat mujarab untuk mengatasi dan memperbaiki masyarakat dan jalan yang lempang bagi orang-orang yang bersedia untuk mengikutinya.  Allah SWT  berfirman dalam Qs Asy Syura 52-53).
* !$uZøym÷rr&ur 4n<Î) #ÓyqãB ÷br& ÎŽó r& üÏŠ$t6ÏèÎ/ /ä3¯RÎ) tbqãèt7­FB ÇÎËÈ   Ÿ@yör'sù ãböqtãöÏù Îû ÈûÉî!#yyJø9$# tûïΎų»ym ÇÎÌÈ  
Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: "Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israil), karena Sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli". Kemudian Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke kota-kota.[1] Hammudah Abdalati, “ Islam Suatu Kepastian”, Jakarta : I.I.F.S.O, 1407/1986, hal 13
[2] Abul A’la Maududi, Prinsip-Prinsip Islam, Jakarta : International Islamic Federation of Student Organizations, 1407 H/ 1986, hal 2
[3] M Quraish Shihab, “ Wawasan Al Quran “, Jakarta : Penerbit Mizan, 1499 H/ 1999, hal 378
[4] Dr.Abdul Karim Zaidan, “Dasar-dasar Ilmu Dakwah (1)”, Jakarta : Media Dakwah, 1979, hal  3-13
[5] Syaikh Muhammad At-Tamimi, Tiga Landasan Utama (penterjemah Muhammad Yusuf Harun,MA),Islamic Propagation Office in Rabwah, Riyadh, tanpa tahun, hal 49

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Please Uktub Your Ro'yi Here...